Uchwała Nr XXX / 169 / 2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie? oraz uchwalenia jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6,7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

 

Rada Gminy Tłuchowo

uchwala, co następuje

§1

 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie z siedzibą w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

 3. Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Z dniem 31 grudnia 2006 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie.

 

§3

 1. Mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, staje się mieniem instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

 2. Pracownicy zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, stają się pracownikami instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

 

§4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

————————————————————————-


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/169/2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerca 2006 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUCHOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, zwana w dalszej treści niniejszego statutu Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

 

§2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 42 poz 1591 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.)

 • niniejszego statutu.

 

§3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Tłuchowo

 2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Tłuchowo, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Tłuchowo.

 3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

 4. Biblioteka posługuje się pieczęcią:
  a) podłużną, zawierającą w swej treści nazwę ?Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie? i adres
  b)okrągłą, zawierającą pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę ?Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie?

 

§4

 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

 2. Terenem działania Biblioteki jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Tłuchowo.

 3. Bibllioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w miejscowości Mysłakówko.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§5

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§6

 1. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalnośći bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:

  a)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  b)udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  c)prowadzenie działalności informacyjno ? bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych – internetu
  d)współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo ? wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 1. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział III

Organizacja Biblioteki

§7

 1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tłuchowo w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

 

§8

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

 

§9

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz publiczny punkt dostępu do internetu oraz posiada filę w miejscowości Mysłakówko.

 2. Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 3. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§10

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

 

§11

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Biblioteki.

 2. Plan działalności Biblioteki ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

 

§12

Przychodami Biblioteki są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, a także opłaty , o których mowa w art 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach

 

Rozdział V

Nadzór nad biblioteką

§13

 1. Nadzór nad biblioteką sprawuje organizator.

 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności biblioteki.

 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

  a)realizację zadań statutowych,
  b)gospodarkę finansową

 1. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

§15

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kontakt

ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
tel. /54/ 287 64 37
gbp.tluchowo@nullinteria.pl

Licznik

 • 61954Odsłon razem:
 • 12Odsłon dzisiaj:
 • 27Odsłon wczoraj:
 • 524Odsłon miesięcznie: