Uchwała Nr XXX / 169 / 2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie? oraz uchwalenia jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6,7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

 

Rada Gminy Tłuchowo

uchwala, co następuje

§1

 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie z siedzibą w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

 3. Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Z dniem 31 grudnia 2006 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie.

 

§3

 1. Mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, staje się mieniem instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

 2. Pracownicy zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, stają się pracownikami instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

 

§4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

————————————————————————-


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/169/2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerca 2006 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUCHOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, zwana w dalszej treści niniejszego statutu Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

 

§2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 42 poz 1591 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.)

 • niniejszego statutu.

 

§3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Tłuchowo

 2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Tłuchowo, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Tłuchowo.

 3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

 4. Biblioteka posługuje się pieczęcią:
  a) podłużną, zawierającą w swej treści nazwę ?Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie? i adres
  b)okrągłą, zawierającą pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę ?Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie?

 

§4

 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

 2. Terenem działania Biblioteki jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Tłuchowo.

 3. Bibllioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w miejscowości Mysłakówko.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§5

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§6

 1. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalnośći bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:

  a)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  b)udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  c)prowadzenie działalności informacyjno ? bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych – internetu
  d)współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo ? wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 1. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział III

Organizacja Biblioteki

§7

 1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tłuchowo w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

 

§8

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

 

§9

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz publiczny punkt dostępu do internetu oraz posiada filę w miejscowości Mysłakówko.

 2. Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 3. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§10

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

 

§11

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Biblioteki.

 2. Plan działalności Biblioteki ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

 

§12

Przychodami Biblioteki są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, a także opłaty , o których mowa w art 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach

 

Rozdział V

Nadzór nad biblioteką

§13

 1. Nadzór nad biblioteką sprawuje organizator.

 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności biblioteki.

 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

  a)realizację zadań statutowych,
  b)gospodarkę finansową

 1. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

§15

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

Zegar

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

Kalendarz

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kontakt

ul. Sierpecka 26
87-605 Tłuchowo
tel. /54/ 287 64 37
michalskakrystyna@nullinteria.pl

Licznik

 • 49250Odsłon razem:
 • 7Odsłon dzisiaj:
 • 9Odsłon wczoraj:
 • 68Odsłon miesięcznie: